Site Overlay

Едукативни работилници за студенти по Социјална работа и социјална политика

Здружението на Социјални работници на град Скопје, одржа едукативни  работилници со студенти  од Институтот за социјална работа и социјална политика, при Филозофскот факултет, во Скопје, за болести на зависности, практична социјална работа  со корисници  кои употребувааат дроги и психотропни супстанции и за работата на СОС линијата за помош од дрога.

Овие едукативни работилници се дел од проектот СОС Инфо- Центар кој започна од месец април  2022  година до декември  2022 година. Проектот е  поддржан од  страна на Град Скопје.