Site Overlay

Корисни линкови

ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ

 • Министерство за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk
 • Министерство за образование www.mon.gov.mk
 • Министерство за здравство www.moh.gov.mk
 • Министерство за локална самоуправа www.mls.gov.mк
 • Министерство за култура www.kultura.gov.mk
 • Републички завод за здравствена заштита www.rzzz.org.mk
 • Град Скопје www.skopje.gov.mk

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Хопс (oпции за здрав живот, Програма за намалување на штети од употреба на дроги иразмена на опрема за инјектирање) www.hops.org.mk
 • Доверба (здружение на унапредување на превенцијата,третманот и социјалното вклучување на лицата кои злоупотребуваат дроги) www.doverba.org.mk
 • Хера (асоцијација на здравствен едукација и истразување) www.hera.org.mk
 • Егал (здружение на граѓани) www.egal.org.mk
 • Отворена порта-Ластрада www.lastrada.org.mk
 • Прва детска амбасада Меѓаши www.medjashi.org.mk
 • Центар за институцуонален развој ЦИРа www.cira.org.mk