Site Overlay

Прирачници

Прирачниците од прокетот ЛОКАЛНО, но ГЛАСНО се испечатени на два јазика, на македонски и албански јазик. Англисиката верзија ја има само како електронска верзија.

EN-HANDBOOK-LOCAL, but VOCAL. FINAL

HANDBOOK_mac

HANDBOOK_alb